Saturday, August 30, 2014

大佬貓 "開學啦"

九月一號, 大佬貓都 "開學啦"! 

一大清早見到大佬貓著起整齊的校服.


大佬貓好似係到等緊人?


終於大佬貓想見的人出現了.  原來係 Suki.


"Hi Suki.  早晨.  你又返學? 我地可以一齊行."


"早晨大佬貓.  不過我地好似校服唔一樣? 唔同學校喎."

忽然大佬貓身邊傳來一些聲音.


大佬貓和 Suki 齊齊向發出聲音處望一望."你叫乜野名呀? 我地應訪係返同一間 JKL 學校喎. 你睇我地套校服一樣架.
我地可以一齊坐巴士返學."


"Sorry 呀 Suki, 我唔可以同你返學喇.  原來我地返唔同學校."

這個時候 Suki 身邊又傳來聲音.


"係呀. 我返 Azone 學校."


"Nice to meet you. 我第一年返 Azone 學校. 係插班生.  可唔可以跟妳一齊行返學?
我叫 Sam."


"喂, 貓同學, 我地要快D去等巴士啦. 再唔行會遲到喇."


"Suki, Sam, 我要去等巴士喇.  下次再見."


"Bye Bye."


其實大佬貓有D唔捨得 Suki. 不過準時返學緊要D."


都忍不著回頭想再望多 Suki 一眼."


"貓同學, 你都未話我知你叫乜野名."

"我叫 Malcom. 不過你都可以叫我大佬貓."


原來當大佬貓和细老鼠交談時, Suki 都有轉頭多望大佬貓一眼.......

*****************九月一號是開學曰.  鴨作人發起今次的 Blog Friend 齊齊 "開學啦"! 是否回想起 Yahoo Blog 時侯?

多謝鴨作人. 今次集合大家再一次齊齊玩, 齊齊分享 "開學啦"! 

Happy Back To School!

希望好快又再齊齊玩多次.****************最後再加多一張大佬貓和細老鼠的校服相.
這兩位同學須然高度好唔同,
都希望他們可以成為好同學, 好明友!